Vnitřní oznamovací systém

17. August 2023

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen „ZoOO“), tímto realitní kancelář 

RK REAL GOLD s.r.o., IČ: 075 93 481
se sídlem Na Svahu 918/15, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
jednající prostřednictvím Mgr. Ivany Fialové, jednatelky
(dále jen „RK“)  

tímto zavádí níže uvedený vnitřní oznamovací systém:

 1. Smyslem tohoto vnitřního oznamovacího systému je zajistit osobám možnost oznámit případné podezření na možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u RK, pro kterou případný oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou případný oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. RK má zájem na tom, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna ochrana oznamovatelů výše obecně popsaného jednání. 
 2. Prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému lze učinit oznámení, které
  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
  • porušuje Zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
   • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   • daně z příjmů právnických osob,
   • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   • ochrany spotřebitele,
   • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   • ochrany životního prostředí,
   • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
   • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
  Oznámení obsahuje informace o možném výše uvedeném protiprávním jednání, údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. RK zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. RK také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob. Právním důvodem ke zpracování osobních údajů výše uvedených osob je plnění zákonných povinností RK.
 3. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí:
  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • služba,
  • samostatná výdělečná činnost,
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • správa svěřenského fondu,
  • dobrovolnická činnost,
  • odborná praxe, stáž, nebo
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 4. Oznámení lze učinit prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému RK příslušné osobě, která je uvedena níže, dále lze oznámení učinit také Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c) ZoOO.
 5. Příslušnou osobou je taková fyzická osoba, jenž RK určí k:
  • přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
  • navrhování RK opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),
  • plní pokyny RK, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle ZoOO,
  • postupuje při výkonu své činnosti podle ZoOO nestranně,
  • zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle ZoOO, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud ZoOO nestanoví jinak.
 6. Příslušnou osobou je následující fyzická osoba:
  • Mgr. Ivana Fialová
  • Na Svahu 918/15, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
  • ivana.fialova@rkrealgold.cz, +420 724 410 421
 7. Oznámení lze podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 8. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Jeli oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba RK navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. 
 9. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
 10. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
  • datum přijetí oznámení,
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
  • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
  • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
  Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.
 11. Odvetná opatření dle ustanovení § 4 ZoOO jsou zakázána. 
 12. Tento vnitřní oznamovací systém je uveřejněn na webových stránkách RK: www.rkrealgold.cz
 13. Tento Vnitřní oznamovací systém nabývá účinnosti dne 01.08.2023.

 

V Třebíči dne 31.07.2023

 

Mgr. Ivana Fialová
RK REAL GOLD s.r.o.

Tento web pro správnou funkčnost vyžaduje prohlížeč podporující nejnovější standardy, aktualizujte jej prosím.
Některé prvky se mohou zobrazovat špatně.